Guangxi AiFuTe Lube Ltd., Co.

  • Industrial lubricants distributor
    Liuzhou, Guangxi, CHN
  • #2, 3rd building, 7 Block, Zhongshan Garden, #5 Xihuan Road, Liuzhou City, Guangxi Province
    Liuzhou, Guangxi
    545007
  • 0772-3702598